Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is moeilijk te beïnvloeden voor deze doelgroep, omdat veel studenten ouder zijn dan 18 jaar en voor de docent zelf het aanspreekpunt zijn in plaats van de ouders. Daarom wordt er met het S4S studentenplatform op ouderbetrokkenheid ingezet via verschillende kanalen. Het eerste kanaal is de student zelf, waarin de niet-westerse student de betrokkenheid van zijn/haar ouders/verzorgers/peers stimuleert. Dit wordt gedaan door lessen waarin professionele ontwikkeling centraal staat (dit komt in iedere opleiding aan bod maar steeds op verschillende wijze), aan te vullen met de thema’s ouderbetrokkenheid en culturen in de klas. Het S4S studentenplatform wordt hierbij betrokken door in de klas het gesprek aan te gaan met de student om deze bewust te laten worden van het belang om een ondersteunende peer te zoeken binnen hun eigen omgeving. Het tweede kanaal zijn de ouders. In het eerste jaar vindt in veel academies een algemene ouderinformatiebijeenkomst plaats. Echter ouders van niet-westerse docenten zijn vaak afwezig door verschillende redenen, zoals het niet begrijpen van de taal, of het gebrek aan het gevoel van betrokkenheid. S4S studentenplatform wordt ingezet om een vorm te ontwikkelen waardoor niet-westerse ouders wel betrokken kunnen worden.

Artikel van Akdeniz en Woudt over ouderbetrokkenheid

COPYRIGHT © 2021 S4S